09. Maj 2018.

Shqyrtim publik: Drafti i planit PDU për lokalitetin "Liman 2" në Ulqin

Me Vendimin mbi caktimin e Draftit të planit PDU për lokalitetin “Liman 2” në Ulqin i nxjerrë nga ana e Kryetarit të Komunës, nr. 01-147/18 i datës 09.05.2018 është vendosur që Projekti i Planit të qitet në diskutim publik.

Diskutimi publik do të zgjasë 21 ditë, duke filluar nga data 14.05.2018 deri, me datën 03.06.2018.

Prezantimi i Projektit të Planit me qëllim të shik

Më shumë